Otter Creek Wilderness

Kent Mason, Photographer / Conservationist

04I-18 ROCK WALL ALONG OTTER CREEK, OTTER CREEK WILDERNESS, WV © KENT MASON